Sport a volný čas

Prevence rizikového chování

Střediska volného času

Kontakty na organizace v oblasti prevence

Spolupracující organizace v Královéhradeckém kraji

 •  KÚ KHK

https://sip-prevence-rizikov.cz/

 

 • Laxus, z.ú. – sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké poskytované ambulantní formou.

http://www.laxus.cz/

 

 • Policie ČR

Prevence, akce, kontakty – Policie České republiky

 

Prostor Pro, o.p.s. – preventivní programy Spirála – dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence rizikového chování žáků a studentů škol i školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Realizuje preventivní programy a nabízí rady, pomoc a konzultace pedagogům, žákům a studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti projevů rizikového chování.

http://www.prostorpro.cz/preventivni-programy-spirala.html

 

 • Semiramis, z.ú. – Centrum primární prevence poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.

http://www.os-semiramis.cz/

 

 • Středisko výchovné péče Návrat – nabízí všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, u nichž ještě nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních. Pro děti ve věku od 3 do 26 let (po dobu školní docházky).

http://www.svphk.cz/

 

 • Životpro, z.ú. – nabízí poradenství, vzdělávání, terapie, suprevize. Zabývá se i odborným poradenstvím v oblasti terapie neslyšících a poradenstvím v oblasti pěstounské péče a adopce.

https://www.zivotpro.cz

 

 •  Nomia, z. ú.  – psychologická poradna pro oběti násilí, dětské krizové centrum.  Zaměřuje se zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávanýcm dětem. Pracují rovněž s pachateli trestné činnosti.

https://nomiahk.cz/

 

Kromě výše uvedených organizací platných pro celý KHK patří mezi spolupracující organizace i tyto subjekty s konkrétní působností v uvedených okresech:

Spolupracující organizace v okrese Hradec Králové

 

 • Školské poradenské pracoviště Mozaika – nabízí ambulantní, poradenskou a terapeutickou pomoc dětem, dospívajícím, rodinám, pedagogům a školám.

https://www.mozaikahk.cz/

 

 • Sociálně právní ochrana dětí (OSPOD) – na pracovníky oddělení OSPOD se může obrátit každý, kdo chce upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti příp. jiné skutečnosti, které se váží k právům a zájmů dětí.  Při ochraně zájmů a práv nezletilých dětí pracovníci oddělení OSPOD spolupracují se státními orgány, pověřenými osobami, školami, školskými zařízeními a poskytovateli zdravotnických služeb, popřípadě dalšími zařízeními určenými pro děti, tzn. zástupci těchto subjektů se na ně mohou také obracet.

https://www.hradeckralove.org/socialne-pravni-ochrana-deti/ds-2071

 

 • Městská policie

https://www.hradeckralove.org/oddeleni-prevence-kriminality/ms-25672/p1=25672

 

 • Salinger, z.s. – poskytuje mladým lidem podporu v začleňování do společnosti.

http://www.salinger.cz/

https://www.salinger.cz/stopa-capa – náhradní rodinná péče

https://www.salinger.cz/triangl – sociálně aktivizační služby

https://www.salinger.cz/nzdm-modry-pomeranc – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

https://www.salinger.cz/centrum-semafor – sociální služba

 

 • Prostor Pro, o.p.s. – poskytuje odbornou pomoc a podporu při hledání cest z obtížných životních situací a vytváří příležitosti pro změnu. Podporují zdravé fungování komunity, rodiny i jednotlivců.

https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/nzdm-klidek – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/preventivni-programy-spirala – preventivní programy pro školy

https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/pravo-pro-kazdy-den – probační program

https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/rodinne-centrum-pohoda/vzdelavani-a-prednasky

 

 • Aufori, o.p.s.  – v programu „Učí (se) celá rodina“ pomáhají rodinám překonávat problémy s plněním školních povinností, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami.

http://www.aufori.cz/

 

Spolupracující organizace v okrese Jičín

 

 • Oblastní charita Jičín – zřizuje mj. nízkoprahové kluby (ve městech Hořice, Jičín, Nová Paka), které poskytují bezpečí, podporu a pomoc dětem a mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, a vytváří jim takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali.

  https://jicin.charita.cz/jak-pomahame/detem-a-mladezi/

   

 • Sociálně právní ochrana dětí se sídlem na úřadech jednotlivých měst a obcí (OSPOD)

   

 • Středisko výchovné péče Podpora – nabízí diagnostiku a nápravu výchovných problémů, nebo negativních projevů chování, které nastaly u dítěte zpravidla od 6 let věku do ukončení středního vzdělání.

  https://www.vuhostinne.cz/svp/

   

 • Městská policie ve městech Jičín a Hořice

 

Spolupracující organizace v okrese Náchod

 

 • Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s. – Manželská a rodinná poradna Náchod

www.csps-hk.cz

 

 • Sociálně právní ochrana dětí se sídlem na úřadech jednotlivých měst a obcí (OSPOD)

 

Spolupracující organizace v okrese Rychnov nad Kněžnou

 

 • Orgaán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Městský úřad Dobruška, www.mestodobruska.cz

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, www.kostelecno.cz

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou,   www.rychnov-city.cz

 

 • OD5K10 Rychnov nad Kněžnou -nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA, streetwork v ulicích města Vamberk a emailové poradenství pro mládež v obtížných životních situacích, semináře primární prevence na 2. stupni ZŠ a SŠ po celém Rychnovsku.

http://www.od5k10.cz/od5k10

 

 • Volnočasový klub Vješák – aktivity volnočasového klubu Vješák jsou zajišťovány spolkem Centrum pro všechny generace z.s. ve spolupráci se Sborem Jednoty bratrské v Dobrušce. Klub Vješák je určen pro mladou generaci ve věku od 12 do 26 let, pro mladší školní děti provozují klub Vješáček. Jsou součástí Asociace Comeniana a jejich cílem je podporovat zdravý růst mladé generace, rozvíjet mezigenerační dialog a vést mladé lidi k aktivnímu životnímu stylu.

http://www.vjesak.cz/www/

  

Spolupracující organizace v okrese Trutnov

 

 • Městská Policie Trutnov – koordinátor prevence kriminality

  http://www.trutnov.cz/mesto-trutnov/policie-info-mestska-policie-trutnov

 

 • RIAPS Trutnov – regionální institut ambulantních psychosociálních služeb aneb „rychlá, intenzivní a přátelská služba“

http://ww.riaps.cz

http://www.riaps.cz/shelter/kontakty.html – Shelter nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

http://www.riaps.cz/kc/kontakt.html  – kontaktní centrum a terénní služby

http://www.riaps.cz/ambulance/adiktologie-kontakty.html – Ambulance klinické psychologie, psychiatrie a dětské psychiatrie, adiktologie

 

 • SVP Trutnov Varianta – ambulantní preventivně výchovné a poradenské zařízení pro děti a dospívající, kteří se ocitnou v náročné životní situaci, převážně ve spojení s problémovým chováním (potíže ve škole, v rodině, osobní a vztahové problémy či poruchy chování).

  https://www.svpvarianta.cz

   

 • SVP Hostinné  Podpora

  https://www.vuhostinne.cz/

   

 • Oblastní Charita Trutnov

https://trutnov.charita.cz/majak-centrum-nahradni-rodinne-pece/– MAJÁK – centrum pro rodiny  s dětmi v náhradní rodinné péči          

https://trutnov.charita.cz/zvonek-pro-rodinu-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/ – ZVONEK pro rodinu – služby pro rodiny s dětmi

 

 • Farní charita Dvůr Králové nad Labem

  https://dk.charita.cz

   

 • Středisko Světlo Diakonie českobratrské církve evangelické

  www.vrchlabi.diakonie.cz

   

 • Probační a mediační služba ČR, středisko Trutnov 

  https://www.pmscr.cz

   

 • Orgán sociálně právní ochrany dětí příslušných městských a obecních úřadů (OSPOD)

 

 

Zveřejnil(a): Jana Hrnčířová

Sdílet článek na sociálních sítích:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0